ОБЩИ УСЛОВИЯ

НА ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНА HTTPS://CVETATODOROVA.COM

 1. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
 1. 1.1. Интернет магазинът, достъпен на интернет адрес https://cvetatodorova.com се управлява от „Цвета Тодорова 23” ЕООД, ЕИК 205602176, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Патриарх Евтимий № 80А, електронен адрес: cvetatodorovaofficial@gmail.com.
  1. Използването на Интернет магазина изисква крайните устройства и телеинформационната система, които ползва Клиентът, да отговарят на Техническите изисквания.
  1. Настоящите Общи условия обхващат, които са Потребители, така и Клиентите, които не са Потребители, ползващи Интернет магазина, Електронните услуги и сключващи Договори за покупко-продажба (с изключение на РАЗДЕЛ 10 от общите условия, който се отнася единствено за Клиенти, които не са Потребители);
  1. Приемането на Общите условия е доброволно, но задължително при създаването на Профил и/или при заявка на Поръчка от страна на Клиента.
  1. Всеки път, когато в останалата част от Общите услови се използват долу споменатите изрази, изписани с главна буква, трябва да се разбират според подадената по-долу дефиниция, освен ако в контекста на тяхното използване ясно се разбира нещо друго:
   1. 1.5.1. ЦОК – Център за обслужване на клиентите на Продавача, който предоставя на Клиентите информация за извършваната в рамките на Интернет магазина дейност на тема: Продукти, Магазин, Общи условия и актуални Промоции, от понеделник до петък, в часовете посочени на интернет страницата на имейл адрес cvetatodorovaofficial@gmail.com и чрез формуляр за контакти в Интернет магазина в раздела „Контакти“. Цени за свързване с Центъра за обслужване на клиенти.
   1. ЦЕНА – Определена в български лева, сума за заплащане бруто (с включени данъци), полагаща се на Продавача, на основание прехвърляне на собствеността на Продукта върху Клиента, съгласно Договора за покупко – продажба. Цената не включва разходите за доставка, освен ако условията на Промоцията, направена от Магазина, разпореждат друго.
   1. РАБОТЕН ДЕН – един ден от понеделник до петък, с изключение на законоустановените почивни дни.
   1. ПАРОЛА – поредица от алфанумерични знаци (букви и цифри), необходими за оторизиране при получаване на достъп до Профила, които са определени от Клиента по време на създаването на Профил. Регистрацията на Профила изисква двукратно повторение на Паролата, с цел възможност за откриване и коригиране на евентуални грешки. Клиентът е длъжен да пази Паролата в строга секретност (да не я споделя пред каквито и да е трети лица). Продавачът предоставя на Клиента възможност за промяна на Паролата.
   1. КЛИЕНТ – (1) физическо лице, или действащо чрез упълномощено лице; (2) юридическо лице; или (3) организационна единица, която не е юридическо лице, но на която закона признава юридическа правоспособност; притежаваща пълна правоспособност за правни действия. В случаите, когато Клиентът е физическо лице с ограничена правоспособност за правни действия, се задължава да получи законово ефективно съгласие от своя законов представител за сключването на Договор за предоставяне на услуги/ Договор за покупко-продажба или да представя такова съгласие при всяко искане на Продавача.
   1. КЛИЕНТ, КОЙТО НЕ Е ПОТРЕБИТЕЛ –  юридическо или физическо лице (в това число земеделски производител), което придобива стоки или ползва услуги, във връзка с извършването на търговска или професионална дейност, и което като страна по договор за продажба действа в рамките на своята търговска или професионална дейност.
   1. ПОТРЕБИТЕЛ – е всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по този закон действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.
   1. ПРОФИЛ – Електронна услуга, маркирана с индивидуално име (Вход) и Парола с посочен от Клиента набор от ресурси в телеинформационната система на Продавача, които позволяват на Клиента да ползва допълнителни функции/ услуги. Клиентът получава достъп до Профила с помощта на Вход и Парола. Клиентът влиза в своя Профил след извършване на регистрация в Интернет магазина. Профилът дава възможност за записване и съхраняване на информацията за адресните данни на Клиента за доставка на Продукти, за проследяване на статуса на Поръчките и за достъп до историята на Поръчките.
   1. КОШНИЦА – услуга, която се предоставя на всеки Клиент, който ползва Интернет магазина, състояща се в предоставянето на възможност за по-лесно подаване на Поръчка на един или няколко Продукта, вписване на кодове за отстъпка, с които получава възможност за намаляване на Цената при определените условия на отделните договори/ регламенти, показване на обобщената Цена на отделните Продукти и на всички Продукти общо (включително и евентуалните разходи за доставка), показване на предвидения срок за доставка на Продуктите. Кошницата събира направените от Клиента оферти за сключване на Договор за покупко-продажба, т.е. в рамките на една Поръчка могат да се подадат повече от една оферти за сключване на Договор за покупко-продажба.
   1. ВХОД – имейл адрес на Клиента, посочен в рамките на Магазина, при създаване на Профил.
   1. ПРОДУКТ – налична в Интернет магазина движима вещ, която е предмет на Договора за покупко-продажба между Клиента и Продавача, срещу заплащане на Цената. Всички Продукти, представени в Интернет магазина, са фабрично нови.
   1. .ПРОМОЦИЯ – специални условия за продажба или предоставяне на услуги, уредени според правилата, посочени в рамките на Интернет магазина, предложени от Продавача в определено време, от които Клиентът може да се възползва според регламентираните там правила, напр. като намаление на Цената или разходите за доставка.
   1. Общи условия – настоящият документ, определящ принципите за сключване на Договор за покупко – продажба, както и правилата за предоставяне и използване на услуги, предоставяни от Продавача чрез посредничеството на Магазина в полза на Клиентите. Те определя правата и задълженията на Клиента и Продавача.
   1. ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН – платформа, предоставяща възможност на Клиента за подаване на Поръчки и предлагане на услуги, предоставени от Продавача, управлявана от Продавача, представляваща сбор от свързани помежду си интернет страници, достъпна на интернет адрес: https://cvetatodorova.com
   1.  ПРОДАВАЧ – „Цвета Тодорова 23” ЕООД, ЕИК 205602176, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, ул. Патриарх Евтимий № 80А, електронен адрес cvetatodorovaofficial@gmail.com.
   1. СЪДЪРЖАНИЕ – текстови елементи, графични или мултимедийни (напр. информации за Продуктите, снимки на Продуктите, рекламни филми, описания, коментари) в това число творби по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права, както и снимки на физически лица, които се поместват и разпространяват в рамките на Интернет магазина от съответния Продавач, партньорите на Продавача, Клиента или друго лице, ползващо Интернет магазина.
   1. ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА – “Договор за продажба” е договор, по силата на който търговецът прехвърля или се задължава да прехвърли собствеността на стоки на потребителя, а потребителят заплаща или се задължава да заплати цената за тях, включително договорите, имащи за предмет едновременно стоки и услуги. Продавачът може да сключи Договор за покупко-продажба с Клиент, който не е Потребител, също в резултат на сключване на споразумение с пропускане на процедурите, уточнени в настоящите Общи условия, което по искане на която и да е от страните по Договора за покупко-продажба ще бъде потвърдено с електронно съобщение по имейла.
   1. ЕЛЕКТРОННА УСЛУГА – услуга, предоставяна по електронен път, от Продавача в полза на Клиента чрез посредничеството на Интернет магазина, съгласно Договора за предоставяне на услуги. В областите, при които тези услугите се предоставят от субекти, които си сътрудничат с Продавача, съответните постановления относно принципите на ползване на тези услуги се намират в регламентите за предоставяне на услуги от тези субекти.
   1. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ – минимални технически изисквания, които е необходимо да се изпълнят при работа с телеинформационната система, с която си служи Продавача, включително сключване на Договор за предоставяне на услуги или сключване на Договор за покупко – продажба, т.е.: (1) компютър, лаптоп или друго мултимедийно устройство с достъп до интернет; (2) достъп до електронна поща; (3) интернет браузър: Mozilla Firefox версия 17.0 и по-нова, или Internet Explorer версия 10.0 и по-нова, Opera версия 12.0 и по-нова, Google Chrome версия 23.0. и по-нова, Safari версия 5.0 и по-нова; (4) препоръчителна минимална разделителна способност на екрана: 1024×768; (5) включване в интернет браузър на възможност за запис на файлове „бисквитки“, както и обслужване на Javascript; в случай на сключване на Договор за покупко-продажба по телефона: (6) наличие на телефон; в случай на сключване на Договор за покупко-продажба чрез програмата Skype: (7) програма Skype версия 7 или по-нова. За да сключи Договор за покупко – продажба, Клиентът трябва да притежава активен/валиден интернет адрес, а също така в определени случаи клавиатура или друго устройство, даващо възможност за правилно попълване на електронния формуляр.
   1. ПОРЪЧКА – деклариране на волята на Клиента, който заявява прякото си желание за сключване на Договор за покупко-продажба от разстояние, подаден чрез използването на средствата за споразумение от разстояние, определящ Продуктите, спрямо които Клиентът подава оферта за сключване на Договор за покупко-продажба, и данни на Клиента, необходими за евентуалното сключване и изпълнение на Договора за покупко – продажба. Поръчката на всеки Продукт ще се възприема като независима оферта на Клиента за сключване на Договор за покупко-продажба (техническо улеснение). Поръчката може да получи един номер, а всички оферти ще се изпълняват едновременно. Приемането на Поръчката означава сключване на Договор за покупко-продажба.
 • 2. ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ В ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНА
 • Продавачът предоставя безплатно чрез Интернет магазина следните Електронни услуги в полза на Клиентите:
  • Профил,
  • възможност на Клиентите да заявяват Поръчки и да сключват Договори за покупко – продажба, по правилата, определени в настоящите Общи условия;
  • представяне на рекламно съдържание, адаптирано спрямо интересите на Клиентите;
  • възможност за Клиентите да ползват услугата „Кошница“;
  • възможност за разглеждане на Съдържанието, публикувано в рамките на Магазина;
  • Ползването на Профил е възможно след извършването на всичките изброени стъпки от Клиента:
   • Попълване на формуляр за регистрация и приемане на клаузите на настоящите Общи условия,
   • Кликване в полето „Регистрирай”.
  • Във формуляра за регистрация е необходимо Клиентът да посочи следните клиентски данни: име и фамилия, адрес на електронна поща и парола.
  • Договорът за предоставяне на услуги се сключва в момента, в който Клиентът получи изпратено от Продавача потвърждение на регистрацията. Профилът се предлага безплатно за неопределено време. Клиентът има възможност, по всяко време и без посочване на причина, да изтрие Профила (отказване от Профил) чрез изпращане на съответното искане до Продавача. Създаването на Профил не е необходимо за подаване на Поръчка в Интернет магазина.
  • Ползването на Кошницата започва в момента, когато Клиентът постави първия си Продукт в Кошницата.
  • Кошницата се предоставя безплатно, има единичен характер и се затваря в момента на подаване на Поръчката чрез нейното посредничество или по-рано, в момента на преустановяване на подаване на Поръчки от Клиента чрез нейното посредничество, съгласно неговата воля, при което Кошницата запомня информацията за Продуктите, избрани от Клиента и след приключване на сесията на браузъра включително при излизане от Профила, за период не по – дълъг от 7 дни, но не служи за запазване на Продукти.
  • Клиентът е задължен в частност да:
   • подава в Поръчката и регистрационните формуляри при създаване на Профил единствено верни, актуални и всички необходими данни на Клиента;
   • актуализира своевременно данните, включително личните данни, предоставени от Клиента на Продавача във връзка със сключването на Договор за предоставяне на услуги или Договор за покупко – продажба, по-специално в нужните за правилното им изпълнение рамки; Клиентът има възможност за промяна на данните, въведени при създаването на Профила по всяко време като използва опциите, достъпни в рамките на Профила;
   • ползва услугите и функциите, предоставяни от Продавача, по начин ненарушаващ работата на Продавача или Интернет магазина;
   • ползва услугите и функциите, предоставяни от Продавача, по начин съответстващ с действащите законови разпоредби, клаузите на настоящите Общи условия, както и съобразно с приети в дадена област обичаи и принципи на обществено поведение;
   • ползва услугите и функциите, предоставяни от Продавача, по начин незатрудняващ останалите Клиенти и Продавача;
   • заплаща в срок Цената и другите, определени от Клиента и Продавача разходи в пълния им размер;
   • своевременно да получава Продуктите, поръчани чрез използване на начин на доставка и плащане с наложен платеж;
  • Рекламациите, свързани с предоставянето на Електронни услуги, могат да се подават например:
   • писмено на адрес: гр. София, ул. Патриарх Евтимий № 80А
   • в електронен вид чрез електронната поща на адрес: cvetatodorovaofficial@gmail.com 
  • Препоръчва се Клиентът да посочи в описанието на рекламацията: (1) информация и обстоятелства относно предмета на рекламация, по-специално вид и дата на констатиране на дефекта; (2) искания на Клиента и (3) данни за контакт на подаващия рекламацията – това ще улесни и ускори разглеждането на рекламацията от Продавача. Изискванията посочени по-горе са единствено под формата на препоръка и не оказват влияние върху резултата от рекламацията, подадена без посоченото препоръчително описание на рекламацията.
  • Продавачът отговаря на рекламацията незабавно, в срок не по-дълъг от 30 дни.
 • Основните характеристики за предоставянето на услуга, като се вземе предвид предмета на предоставяне на услугата и начина на сключване на споразумение с Клиента, са уточнени на страницата на всеки Продукт.
  • Продавачът предоставя възможност за заявка на Поръчка на Продукти по следния начин:

a. в Интернет магазина;

б. чрез контакт с ЦОК:

 чрез електронната поща;

 • В процеса на развитие на предоставяните услуги, Продавачът може да въведе нови, следващи начини за подаване на Поръчки с използване на дистанционни средства за споразумение и комуникация според принципите, уточнени в настоящите Общи условия.
  • Сключването на Договор за покупко-продажба между Клиента и Продавача става след предварително направена от Клиента Поръчка.
  • Продавачът предоставя възможност на Клиента да направи Поръчка чрез Интернет магазина по следния начин, в посочения ред:
   • Клиентът прибавя избран/и Продукт/и в Кошницата, след което преминава към формуляра за Поръчки.
   • Клиентът с Профил потвърждава във формуляра за Поръчки актуалността на данните, необходими за сключване и реализиране на Договора за покупко – продажба. Потребителят, който не притежава Профил, трябва самостоятелно да попълни Формуляра за поръчки в частта за неговите данни, необходими за сключване и реализиране на Договора за покупко – продажба. Във всеки случай, предоставянето на неактуални или неверни данни на Клиента, може да възпрепятства реализирането на Договора; Във Формуляра за поръчки е необходимо посочването от Клиента на следните клиентски данни: име и фамилия, адрес (улица, номер на блока/ апартамента, пощенски код, населено място, държава), адрес на електронната поща, телефонен номер за контакт, както и данни относно Договора за покупко – продажба: Продукт/и, количество Продукт/и, при наличие – вид, цвят и размер на Продукта, населено място и начин на плащане. За Клиенти, които не са Потребители е необходимо също посочването на наименованието и идентификационния номер (БУЛСТАТ, ЕИК).
   • Клиентът избира един от предоставените от Продавача начини за доставка.
   • Клиентът избира начин на плащане на Цената и евентуално на останалите, посочени във формуляра за Поръчка, обобщени разходи за реализирането на Договора за покупко – продажба.
   • Клиентът изпраща на Продавача Поръчка (подава оферта) с помощта на предоставените за тази цел функции на Интернет магазина. За Клиент, който не притежава Профил и не е приел предварително условията на Общите условия, е задължително приемането на Общите условия.
   • Клиентът изпраща Поръчката (подава офертата) чрез предоставените за тази цел функционалности на Интернет магазина (бутон: „Поръчвам и плащам”).
   • При подаване на Поръчката, до момента на натискане на бутона „Поръчвам и плащам”, Клиентът има възможност самостоятелно да коригира въведените данни в рамките на панела „Кошница“, чрез прибавяне или премахване на дадена позиция от Кошницата.
   • В зависимост от избрания начин на плащане, Клиентът може да бъде пренасочен към сайт на външен доставчик на разплащателни услуги за извършване на плащането;
  • В отговор на направената Поръчката, Продавачът незабавно изпраща на Клиента автоматично съобщение на посочения от Клиента за тази цел имейл адрес, с потвърждение за получената Поръчка, и се заема с удостоверението ѝ.
  • След удостоверяване на Поръчката, без неоправдано забавяне, Продавачът изпраща на Клиента на посочения имейл адрес съответно съобщение.
  • Договорът за покупко-продажба се счита за сключен в момента на потвърждение на офертата (офертите), т.е. когато Клиентът получи съобщение, предвидено в т.3.7. по-горе в рамките на посочените в него Продукти.
  • В случай, че няма възможност да приеме всички или някои от подадените в Поръчката оферти, ЦОК ще се свърже с Клиента за:
   • да информира Клиента за липсата на възможност за приемане на всички подадени в Поръчката оферти за сключване на Договор за покупко-продажба; или
   • за потвърждение от страна на Клиента на желанието му да се реализира Поръчката частично, в частта, в която Продавачът се е съгласил да приеме офертата за сключване на Договор за покупко – продажба. В същото време Клиентът може да анулира напълно подадената Поръчка (по отношение на всички оферти), което не нарушава правото му на отказ от договора. Анулирането на Поръчката от Клиента освобождава Продавача от задължението да я реализира. При анулиране на Поръчка, съответно се прилага т. 11 по-долу.
  • При липса на възможност за приемане на офертите, подадени в рамките на Поръчката, Договорът за покупко-продажба в обема на посочените от ЦОК Продукти не бива сключен, а Продавачът своевременно, не по-късно от 14 дни, връща на Клиента, извършените от него плащания, в частта, в която Договорът за покупко-продажба не се е състоял.
  • Независимо от това Продавачът може да уведоми Клиента за статуса на Поръчката, като изпрати съобщение на посочения от Клиента имейл адрес или да се свърже по телефона.
  • Цялостната стойност на Поръчката обхваща Цената, разходите за доставка и евентуални други разходи, според избраните от Клиента опционални платени услуги. Продавачът може в избран от него период да определи праг на минимална стойност на Поръчката, за която доставката на Продукти е безплатна. За общата цена, заедно с данъците на Продукта, който е предмет на Поръчката, а също и за разходите по доставката (включващи такси за транспорт, доставка и пощенски услуги), както и за други разходи, а когато не може да се определи точно размерът на тези такси – за задължението за тяхното заплащане, Клиентът е информиран при подаване на Поръчката, включително и в момента на изразяване на волята на Клиента за обвързване с Договора за покупко – продажба.
  • Валидните Промоции в Интернет магазина не могат да се обединяват, доколкото условията на Промоцията изрично не постановяват друго.
 • НАЧИНИ И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА ПРОДУКТИ
 • Продавачът предоставя на Клиента по принцип, при спазване на разпоредбите на раздел XI. т. 4, следните начини за плащане по Договора за покупко – продажба:
  • с наложен платеж при приемане на пратката.
  • с превод по банковата сметка на Продавача;
  • електронно плащане и плащане с разплащателна карта чрез оторизирани сервизи, съгласно информацията, предоставена в рамките на Интернет магазина;
  • г. брой при получаване на пратката лично.
  • Възможните актуални начини за плащане са уточнени в Интернет магазина в рубриката “Начини за плащане” и на всяка подстраница на дадения продукт. Възможните методи за плащане зависят от избрания от Клиента начин на доставка.
  • Разплащанията с парични транзакции по електронен път и с разплащателни карти се извършват съгласно избора на Клиента чрез посредничеството на оторизирани услуги;
  • В случай, че Продавачът не получи плащане от Клиента, който е избрал да плати предварително, т.е. плащане с превод по банков път, електронно плащане или плащане с разплащателна карта, ЦОК може да се свърже с Клиента, за да напомни за плащането, включително и изпращайки съобщение на имейла. Плащания, неосъществени в срок от 7 дни от подаване на Поръчката и в следващия, допълнителен 3 – дневен срок, предизвикват отказ за приемане на направената от Клиента оферта в рамките на Поръчката. Клиентът също може до момента, в който получи съобщение за изпращането на Поръчката, да я анулира без никакви последствия, като се свърже с Продавача чрез ЦОК, което не нарушава правото му за отказ от договора.
  • В случай, че Клиентът избере плащане с наложен платеж, Клиентът е задължен да извърши плащането при получаване на пратката. Отказът от получаване на Продукта, въпреки определения допълнително уговорения срок, е условие за прекратяване на Договора за покупко – продажба. Клиентът също така може в указания срок да анулира Поръчката, без последствия, което не нарушава правото му за отказ от договора.
 • РАЗХОДИ, НАЧИНИ И СРОК ЗА ДОСТАВКА НА ПРОДУКТ
 • Доставката на Продукта е възможна на територията на България.
  • Доставката на Продукта до Клиента е платена, освен ако Договора за покупко-продажба гласи друго. Наличните начини и разходи за доставка на Продукта са посочени на Клиента в рубриката „Цени на доставка“ на Интернет магазина и всеки път на подстраницата към даден Продукт, включително и в момента на изразяване на желание от страна на Клиента да се обвърже с Договор за покупко – продажба. Продавачът може да предостави на Клиента по принцип, при спазване на постановленията на раздел XI., т. 4, по – специално следните начини за доставка или получаване на Продукта:
   • Пратка по куриер до адрес или
   • Офис на куриерска фирма.
  • Наличните начини на доставка зависят от избрания от Клиента начин за плащане. В зависимост от техническите условия, Продавачът може да предостави възможност за получаване на пратката лично, на адресите на стационарните му магазини/ складове.
  • Общият срок за изчакване на доставката на Продукта от Клиента (срок за доставка) се състои от времето за подготовка на Поръчката за изпращане от Продавача и времето за предаване на Продукта от превозвача.
  • Срокът за доставка на Продукта на Клиента е до 7 работни дни, освен ако в описанието на даден Продукт или при подаване на Поръчката е посочен по-кратък срок. В случай на едновременно подаване на Поръчка за няколко Продукта с различен срок на доставка, срокът за доставка е най-дългият посочен срок, който въпреки това не може да надхвърля 7 работни дни.
  • Времето за приготвяне от Продавача на Поръчката за изпращане всеки път е представено на подстраницата на дадения продукт и се смята от деня на:
   • Отразяването на плащането в банковата сметка или разплащателна сметка на Продавача – в случай на избор от страна на Клиента за плащане чрез превод, електронно плащане или с разплащателна карта;
   • Сключване на Договор за покупко-продажба – в случаите на избор от страна на Клиента за плащане с наложен платеж.
  • Към упоменатото време трябва де се добави времето за предаване на Продукта от съответния превозвач, което зависи от избраната от Клиента форма на доставка и всеки път е посочена на подстраницата на дадения Продукт или в рубриката „Време за реализация на поръчката“ в Интернет магазина.
 • 6. РЕКЛАМАЦИЯ НА ПРОДУКТ
 • Основанието и обхватът на отговорността на Продавача спрямо Клиента, ако продаденият Продукт има физически или правен (гаранционен) дефект, са разгледани в разпоредбите на Закона за защита на потребителите (Раздел III).
  • Продуктите, предлагани в Интернет магазина, могат да са обхванати от гаранция на производителя или дистрибутора. Подробните условия на гаранцията и времето на нейната продължителност, в този случай, са посочени в гаранционната карта, прикрепена към Продукта, издадена от лицето, гарантиращо качеството на продукта.
  • Продавачът е длъжен да достави на Клиента продукт без дефекти.
  • Рекламация може да бъде направена от Клиента писмено, по пощата, на адрес: гр. София, ул. Патриарх Евтимий № 80А или на имейл адрес cvetatodorovaofficial@gmail.com.. Ако рекламацията се отнася за Продукт, е целесъобразно изпращането му на Продавача заедно с рекламацията, с цел предоставяне на възможност на Продавача да изследва Продукта.
  • Ако продаденият Продукт има дефект, Клиентът може:
   • да подаде заявление за намаляване на Цената или за отказ от Договора за покупко – продажба, освен ако Продавачът своевременно и без ненужни неудобства за Клиента замени дефектния Продукт с такъв без дефекти или отстрани този дефект. Намаляването на цената трябва да бъде в такова съотношение спрямо цената, произтичаща от договора, в каквото стойността на Продукта с дефекти е спрямо Продукта без дефект.
   • да изисква замяна на Продукта с такъв без дефекти или премахване на дефекта. Продавачът е длъжен да замени дефектния Продукт за такъв без дефекти или да премахне дефекта в разумни срокове без ненужни неудобства за Клиента;
   • да изисква връщане на цената.

съответствие с разпоредбите не Закона за защита на потребителите.

 • Клиентът може вместо предложеното от Продавача отстраняване на дефекта да поиска замяна на Продукта на такъв без дефекти или вместо замяна на Продукта да настоява за премахване на дефекта, освен ако привеждането на Продукта в съответствие с договора, по избрания от Потребителя начин, е невъзможно, или би изисквало прекомерни разходи в сравнение с начина, предложен от Продавача. В оценката за нецелесъобразно високите разходи се вземат предвид стойността на Продукта без дефекти, вида и значението на установения дефект, а също така се отчита неудобството, което другият начин на удовлетворяване на претенцията би създало на Потребителя.
  • Препоръчва се Клиентът да посочи в описанието на рекламацията: (1) информация и обстоятелства за предмета на рекламацията, подробности за вида и датата на поява на дефекта; (2) искане за начина, по който Продуктът да се приведе в съответствие с Договора за покупко – продажба, или заявление за намаляване цената, или отказ от Договора за покупко – продажба; както и (3) данни за контакт на подаващото рекламацията лице – това ще улесни и ще ускори разглеждането на рекламацията от Продавача. Изискванията, посочени в предходното изречение, са единствено под формата на препоръка и не оказват влияние върху резултатите от рекламацията, подадена без препоръчителното описание на рекламацията.
  • Продавачът ще разгледа рекламацията на Клиента незабавно, в срок до 30 дни от датата на нейното подаване. Ако Клиентът е настоял за замяна на вещите, или премахване на дефекта, или е подал заявление за намаляване на цената, като е уточнил сумата, с която цената трябва да се намали, а Продавачът не е отговорил на искането в срок от 30 дни, се смята че претенцията е призната за основателна.
  • 6.9. При несъответствие на стоката с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията, той има право на избор между една от следните възможности:
   • разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
   • намаляване на цената.
  • 6.10. Клиентът може да упражни правото си по т. 6.9 в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока. Срокът спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение за решаване на спора.
  • Търговецът е длъжен да поддържа регистър на предявените пред него и пред упълномощените от него лица рекламации съгласно образеца по приложени 2
  • Предявяването на рекламация пред търговеца не е пречка за предявяване на иск.
 • 7. ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОР
 • Потребител, който е сключил договор от разстояние, може в срок от 14 календарни дни да се откаже от него без да посочва причина и без да заплаща каквито и да било разходи, освен предвидените в законовите разпоредби. За спазването на срока, е достатъчно Потребителят да подаде заявление до Прoдавача, преди изтичането му. Потребителят може да подаде недвусмислено заявление в свободна форма, в което да информира за своя отказ от Договора за покупко – продажба. За спазването на срока е достатъчно заявлението да бъде изпратено преди изтичането му. Заявлението за отказ от Договора за покупко-продажба може да бъде подадено по следните начини:
  • писмено, по пощата, на адрес: гр. София, ул. Патриарх Евтимий № 80А;
  • в електронен вид чрез електронната поща на адрес cvetatodorovaofficial@gmail.com.
  • използвайки формуляра за отказ, който е включен като приложение № 1 към настоящите Общи условия.
  • Потребителят може да използва образеца на формуляра за отказ, макар това да не е задължително.
  • Срокът за отказ от Договора за покупко-продажба започва та тече от деня на приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя – при договор за продажба, или:
   • когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на последната стока;
   • при доставка на стока, която се състои от множество партиди или части, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на последната партида или част;
   • при договори за редовна доставка на стоки, която се извършва през определен период от време, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на първата стока;
  • Продавачът има задължение незабавно, в срок, не по- късно от 14 дни от датата на получаване на заявлението на потребителя за отказ от договора, да възстанови на потребителя всички извършени от него плащания, в това число разходи по доставката на Продукта (с изключение на допълнителните разходи, произтичащи от избрания от Клиента начин на доставка, различен от най-евтиния, обикновен начин на доставка, наличен в Интернет магазина).
  • Продавачът възстановява платената сума като използва същия начин на плащане, който е използвал потребителят, освен ако потребителят изрично се е съгласил на друг начин за възстановяване, който не е свързан с никакви разходи от негова страна. Ако Продавачът сам не е предложил да вземе Продукта от потребителя, може да се въздържи от връщане на сумата, получена от потребителя, до момента, в който обратно получи Продукта или до получаването от страна на потребителя на доказателства за неговото изпращане, в зависимост от това кое събитие ще настъпи по-рано.
  • Потребителят е задължен незабавно, не по късно от 14-дневен срок от датата, на която се е отказал от Договора за покупко – продажба, да върне Продукта на Продавача или да го предаде на упълномощено от Продавача лице, освен ако Продавачът сам не е предложил да вземе Продукта. За спазването на срока е достатъчно изпращането на Продукта преди изтичането на този срок. Потребителят може да върне Продукта, на адрес: гр. София, ул. Патриарх Евтимий № 80А или на допълнително посочен от Продавача адрес. Молим да добавите към пратката, доколкото е възможно, документ, доказващ покупката на Продукта.
  • Потребителят носи отговорност за обезценяването на Продукта, ако е настъпило в резултат на използването му извън обичайния начин, необходим за установяване на характеристиките, качествата и функционирането на Продукта.
  • Потребителят поема само директните разходи за връщането на Продукта. Продавачът може в рамките на рекламна кампания да предложи на Потребителя да вземе от него Продуктите, върнати от Потребителя на Продавача.
 • ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
 • С приемането на настоящите общи условия ползвателят дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие, до евентуалната му изрична писмена отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от Продавачът и/или упълномощени от дружеството трети лица, включително, но не само: дружества извършващи куриерски услуги, банки и др., за целите на изпълнението на договора за продажба от разстояние и доставка на поръчана стока.
  • Личните данни на Клиента се обработват от Продавача в качеството му на администратор на лични данни.
  • Предоставянето на Лични данни от Клиента е доброволно, но необходимо за създаването на Профил, използването на определени Електронни услуги или сключване на Договор за покупко – продажба.
  • Продавачът използва съответните технически и организационни средства, подсигуряващи защитата на обработваните лични данни.
  • Клиентът има право на достъп до своите лични данни и тяхното коригиране и изтриване. Личните данни могат да бъдат коригирани или изтрити след влизане в Профила или за Клиенти, които не са регистрирани, Клиентът може да направи промяна или да премахне своите данни като изпрати съответното искане до Продавача.
  • Личните данни на Клиента се обработват с цел реализиране на Договор за покупко – продажба, правилно предоставяне на услуги по електронен път, както и за текущо информиране на Клиента за Продуктите на Продавача и предоставяните от Продавача услуги.
  • Допълнителни обяснения относно защитата на личните данни има в рубриката “Политика за поверителност”, достъпна в Интернет магазина.
 • ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ И ПРОМЯНА НА ОС
 • Продавачът може по всяко време да прекрати с Клиента Договора за предоставяне на услуги след едномесечно предизвестие поради важни причини, разбирани като:
  • промяна на действащите законови разпоредби, регулиращи предоставянето на услуги по електронен път от Продавача и оказващи влияние върху взаимните права и задължения, уточнени в договора, сключен между Клиента и Продавача, или промяна в тълкуванието на гореспоменатите законови разпоредби в резултат на съдебни решения, становища, препоръки или предписания на компетентните в дадена област органи или институции;
  • промяна в начина на предоставяне на услуги, предизвикана предимно по технически и технологични съображения (по-специално актуализация на техническите изисквания, посочени в настоящите Общи условия);
  • промяна на обхвата или предоставянето на услуги, чрез въвеждането на нови, промяна или изтегляне от страна на Продавача на досегашните функции или услуги;
  • Продавачът изпраща своето уведомление, според уточненото в т.1 по-горе, на имейл адреса, посочен от Клиента при създаване на Профил или подаване на Поръчка,.
  • Продавачът може да прекрати с Клиента Договора за предоставяне на услуги след седемдневно предизвестие и/или да му откаже по-нататъшното право за ползване на Интернет магазина и подаване на Поръчки, както и може да ограничи достъпа му до част или цялото Съдържание по важни причини, напр. в случай на нарушения от страна на Клиента на настоящите Общи условия.
  • Продавачът може да извърши промени в настоящите Общи условия, като ги публикува в интернет адреса: cvetatodorova.com. Променените общи условия имат действие занапред.
  • Измененията Общите условия остават без значение за сключените между Клиента и Продавача Договори за покупко-продажба преди промяната им.
 1. 10. РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО КЛИЕНТИ, КОИТО НЕ СА ПОТРЕБИТЕЛИ
 1. Настоящият раздел от Общите условия както и разпоредбите, включени в него, се отнасят единствено за Клиенти, които не са Потребители (в това число земеделски производители и търговци).
  1. За Клиенти, които не са потребители, Продавачът има право да ограничи наличните начини на плащане, включително да поиска предплата, частична или цялостна, без значение от избрания от Клиента начин на плащане и факта, че е сключен Договор за покупко – продажба.
  1. От момента, в който Продавачът предаде Продукта на превозвача, правата и тежестите, свързани с Продукта и риска от случайна загуба или повреда на Продукта преминават върху Клиента, който не е потребител. Продавачът, в този случай, не носи отговорност за загуба, липса или повреда на Продукта, възникнали след приемането му за превоз до момента на предаване на Клиента, както и за закъснения при транспорта на пратката.
  1. За Клиенти, които не са потребители не се прилага раздел 7, Право на отказ от договора, т.е. отпада правото на отказ уредено в Закона за защита на потребителя.
  1. За Клиенти, които не са потребители не се прилага раздел 6, Рекламация на продукта т.е. това означава, че се прилагат съответните разпоредбите на българското законодателство, в това число: Закона за задълженията и договорите и Търговския закон.
  1. Отговорността на Продавача спрямо Клиент, който не е Потребител за гаранцията на Продукта отпада.
  1. За Клиенти, които не са Потребители, Продавачът може да прекрати Договора за предоставяне на услуги незабавно и без посочване на причини чрез изпращане до Клиента на съответно уведомление в свободна форма.
  1. Нито Продавачът, нито неговите служители, упълномощени представители и пълномощници не носят отговорност към Клиента, неговите подизпълнители, служители, упълномощени представители и/или пълномощници за каквито и да било вреди, включително пропуснати ползи, освен ако щетата е причинена умишлено от тях.
  1. Във всеки случай установяването на отговорността на Продавача, неговите служители, упълномощени представители и/или пълномощници, отговорност по отношение на Клиент, който не е Потребител, без значение от нейното правно основание е ограничена – както в рамките на отделния иск, така и за всякакви претенции общо – до размерът на заплатената Цена и разходите по доставката по основание на последния Договор за покупко – продажба.
 1. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
 1. Настоящите общи условия влизат в сила от дата 01.04.2020 г.
  1. Договорите, сключвани от Продавача, се сключват на български език.
  1. Потвърждаването, обезпечаването и предоставянето на съществените клаузи на подписвания Договор за предоставяне на услуги по електронен път става чрез изпращане на съобщение на имейл адреса, посочен от Клиента.
  1. Затвърждаването, обезпечаването, предоставянето и потвърждаването на Клиента на съществените клаузи на сключения Договор за покупко-продажба става чрез изпращане на имейл съобщение на Клиента с потвърждение на направената Поръчка.
  1. Съдържанието на Договора за покупко-продажба е допълнително записано и защитено в информационната система на Интернет магазина.
  1. Продавачът осигурява техническите и организационни средства, които съответстват на степента на заплаха за сигурността на предоставяната функционалност или услуги въз основа на Договора за предоставяне на услуги. Използването на Електронни услуги е свързано с типичните заплахи, свързани с предоставянето на данни чрез интернет, като разпространението на данни, загуба или получаване на достъп до данните на неупълномощени лица.
  1. Съдържанието на Общите условия е достъпно за Клиентите безплатно на следния адрес https://cvetatodorova.com/delivery.html, откъдето Клиентите могат по всяко време да го прочетат, а също и да го разпечатат.
  1. Продавачът информира, че използването на Интернет магазина чрез интернет браузър, в това число подаване на Поръчки, а също свързването по телефона с ЦОК, може да е свързано с необходимостта от поемане на разходите за свързване с интернет мрежата (такса за пренос на данни), или на разход за телефонен разговор, съгласно тарифния пакет на доставчика на услуги, който ползва Клиента.
  1. По всички нерегламентирани в настоящите Общи условия въпроси се прилагат действащите законови разпоредби на Българското законодателство, В това число: Закона за защита на потребителя, Закона за електронната търговия, както и други съответни действащи законови разпоредби.

Приложение № 1 – Oбразец на формуляр за отказ от договор за Потребители

(формулярът трябва да се попълни и изпрати само при желание за отказ от договор от потребителя)

Образец на формуляр за отказ от договор

До ………………………

/името на търговеца/

……………………………………………………………………..

/адрес, ЕИК/

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:

…………………………………………………. /описание на продукта/

Стоката е поръчана на ………………….

Стоката е получена на …………………. /посочва се датата на получаване от потребителя/

………………………………………………………………………../Име на потребителя/

Гр./с……………………………………………………………. /Адрес на потребителя/

……………….                                                                             …………………………….

/Дата/                                                                                 /Подпис на потребителя (само, ако формулярът се изпраща по пощата на хартиен носител) /

Приложение № 2 – РЕГИСТЪР НА ПРЕДЯВЕНИТЕ РЕКЛАМАЦИИ

Във връзка със задълженията на търговците съгласно чл. 127, ал. 2 от ЗЗП, а именно:

Чл. 127. (1) Търговецът или упълномощено от него лице са длъжни да приемат рекламацията, ако тя е предявена своевременно.

(2) Лицата по ал. 1 са длъжни да поддържат регистър на предявените рекламации.

(3) При предявяване на рекламация лицата по ал. 1 задължително я описват в регистъра.

(4) Приемането на рекламации се извършва през цялото работно време в търговския обект, където е закупена стоката или е поръчана услугата, или на адреса на управление на търговеца или на друго място, посочено от търговеца. Правото на избор на място за предявяване на рекламацията принадлежи изцяло на потребителя.

предоставяме на Вашето внимание примерен образец на регистър за предявените рекламации

ТЪРГОВЕЦ …………………………………………………………………………… /печат на търговеца/

РЕГИСТЪР НА РЕКЛАМАЦИИТЕ, ПРЕДЯВЕНИ ОТ ПОТРЕБИТЕЛИ В ТЪРГОВСКИЯ ОБЕКТ НА

……………………………………………………………………………………………..,

НАХОДЯЩ СЕ В ……………………………………………………………………………